Amun Kan Jadi Yang Barhormat (Y.B)

Assalamualaikum wbt,

Kalayakan untuk manjadi calon Barisan Nasional (BN) Pilihanraya, hantap-hantap lagi calon UMNO kali anie banyak tia kan dituuti. Amun jalama yang inda baapa “langis sasahnya” payah kan jadi calon. Yang kita samuha tahu, ada tiga tapisan yang wajib lulus sabalum dapat dicadang akan jadi calon. Tapisan rasuah oleh BPR, tapisan janayah oleh PDRM, tapisan cukai pandapatan oleh LHDN. Amun lulus pun katiga-tiga tapisan atu pun balum tantu dapat jadi calon, sabab tapisan ahiee olih kapimpinan parti.

Ada jua baiknya uja dangan, tapisan-tapisan atu dibuat, yang manjadi masaalahnya nganya kala-kala rikod rasuah dian janayah atu inda ada di dalam pail BPR dian PDRM. PasAL rikod cukai pandapatan atu inda ya payah hantap kan mancahaie sabab tiap-tiap tahun kana baai cukai pandapatan. Luus inda luus atu masing-masing umpunya tanggungjawab.

Rikod rasuah anie yang payah kan dilihat, sabab oang yang naima dian mbaie rasuah anie pandai bisia napok. Inda ada jalama yang hantap paloi kan naima dian mbaie rasuah dihadapan oang amai. Labih-labih lagi amun rasuah atu dibaie oleh kompani yang basaa-basaa. Rasuah ani bukan nganya dalam bantuk usin uja dangan, hantap banyak macamnya dan gaya nya. Diee anie inda jua baapa pandai, tapi aie diee bakaaja di GLC bianie, banyak kes rasuah dalaman yang diee siasat. Kandila diee bacaita lagi pasal rasuah anie sabab topik rasuah anie hantap panjangnya kan dicaita akan aie anie. Yang kan diee caita akan anie ialah pasal topic Amun Kan Jadi Y.B.


Amai Y.B. daie BN kaanganie yang hangat juboo. Inda sanang duduk. Inda sanang tidoo. Inda sanang makan. Macam oang kan mungoo sabab dapatkah lagi aku ani jadi calon atau inda? Labih-labih lagi bila ada projek-projek basaa yang balum abis babuat. Inggau hantap sabab amun inda dapat jadi calon, “janji” kontriktor alum tantu baguing aahnya. Amun silap-silap baguing aah Y.B. yang bahaau.

Bagi pandapat diee yang bukan oang politik anie bila kan jadi Y.B. atu bukan ya sanang. Luus inda luus atu inda diee baapa tahu, tapi pambaca dapat manilai sandiee. Anie pandapat diee jua nganya, bila inda luus, padah-padah akan aah diee anie.

Yang Partama


Sipat Katua – Uja oang putih “leadership quality”. Bila sipat katua anie inda ada, jangan tah baangan-angan kan jadi Y.B. Menyusah akan diee nganya. Sipat katua anie salalunya andang-andang ada daie diee kakal damit, tatapi dapat jua dipalajaiee tapi batah nganya bahaau taya dapat. Oang yang ada sipat katua anie dapat dilihat daie mulanya kakal damit, paangainya yang baik, mudah takidum, inda ingin nipu dangan, inda kikee, inda ingin bakalahi, mudah biaksa dian caadik batutuan, disikolah ia pandai, gayanya bacampoo dian dangan, usai ya mbuat kaaja, jawatan-jawatan di sikolah macam Katua Darjah, Pangawas, basukan dll.

Amun sudahnya basaa, bila jaman kaaang anie, dapat ya masuk universiti, luih kaaja yang baik, capat taya naik pangkat dan sabagainya. Ada jua yang baanti bakaaja makan gaji bila bisia sudah dapat pangalaman. Lapas atu bisia mbuka parniagaan, abah bangun-abah bangun, lapas atu bahaau taya barjaya dalam baniaga.


Yang Kadua

Tabal Pakit / Bausin Amun pakit inda baapa tabal, jaan tah baangan-angan kan jadi Y.B. Amun haap kan sipat yang partama atu nganya tapi inda bausin baik tah jangan uja dangan. Haap kan gaji Y.B. kan mbalie minyak ungkah pun inda baapa cukup, sabab Y.B. anie salajoo bajaaoo malawat kawasan. Amun yang ada jawatan dalam kaajaan atu mangkali dapat ya makai ungkah kaajaan, tapi amun yang haap kan ungkah sandiee, kalang jamu jua kan mbali minyak labih-labih lagi amun ungkah yang basaa cc nya. Y.B. kaang ani jaang kita talihat yang makai kuita kancil atau proton saga, mau jua 4 wheeldrive uja dangan atau Mercedes.

Atu balum tamasuk balanja paribadi yang dikaluaa akan bila oang kampung minta bantuan paanak kan sikolah, masuk universiti, ngunjuki oang kawin, kematian & basunat, bantuan masjid & surau, oang kampung kasampitan usin, umah angus, balanjaa di kadai kopi samuhanya atu usin. Party inda ya mbaai balanja macam-macam atu.

Lapas atu usin kan nyiwa bangunan Pajabat Y.B. / Party, gaji saoang dua pakaaja opis. Mbaai bil letrik, talipaun, internet & aing. Mbaai elaun dua tiga oang kanan yang kala-kala labih pandai daie Y.B. tapi pandai napok rahsia Y.B.

Masyuarat bulanan cawangan & bahagian, masyuarat pamilihan cawangan & bahagian dian masyuarat agung Party, bila Y.B. UMNO di Kuala Lumpur aahnya. Jaang masyuarat agung diada akan di paringkat naagi. Bila Y.B. daie Sabah banyak yang kan dipikee akan, tambang parwakilan & pamarhati ke KL, tampat tidoo di KL, ungkah di KL, usin balanjaa makan dian minum, lawatan-lawatan aie di KL, dan barmacam-macam taya. Samuha mahu usin. Bila Y.B. yang katannya inda baapa tabal inda baapa baik limbai uja dangan.


Yang Katiga

Pabinian – Paangai bini anie mamainkan paranan basaa dalam kahidupan Y.B. Amun bini yang pangambiwan, inda tahan ditinggal akan, kikee, TAMAHA, pamaah, inda dapat malihat lakinya basosial dikit-dikit, baik tah jangan jadi Y.B. Bila kan jadi Y.B., bini masti “sporting”, paham tugas laki, dan yang panting hantap INDA PANGAMBIWAN. Y.B. yang umah tangganya inda aman uja dangan, payah ya akan njalan akan kaajanya.

Ada jua diee tadangaa yang pabinian Y.B. yang hantap tamaha kan usin. Pasal atu ada paambahan oang putih yang babunyi “When a husband is a two star General, the wife is a 4 star General”. Kala-kala paangai pabinian Y.B. yang tamaha kan usin, tamaha kan pangkat anie tah yang dapat manjatuh akan Y.B. atu sandiee. Olih sabab kan mamanuhi paangai pabinian yang tamaha akan usin, maka ada Y.B. yang tarpaksa “minta usin” daie pihak katiga sabagi “upah” untuk mandapat akan projek-projek daie kaajaan. Salalunya yang jadi mangsa ialah pihak kontriktor / ahli parniagaan.


Kan dibuntak akan caita sabaik-baik pabinian atu ialah “bini mithali”. Amun luih pabinian yang bapaangai “bini mithali” maka aman tah umah tangga. Y.B. pun sanang njalan akan kaaja-kaajanya.

Yang Kaampat

Sokongan paringkat akaa umbi – Bila ada hati kan jadi Y.B, ada sipat katua, pakit tabal, pabinian yang baik, TAPI inda ada sokongan daie paingkat akaa umbi, samuhanya inda akan manjadi. Sabab apa? Sabab inda guna jadi calon Y.B. amun alah aie pilihanraya. Yang panting dalam politik anie MANANG. Inda ada saong calon Y.B. pun yang kan masuk batanding tapi bacita-cita kan ALAH dalam pilihanraya. Sapaloi-paloh jalama tah amun ada yang macam atu.

Untuk Y.B. yang dapat kana calon akan lagi, macam mana kita tahu sokongan daie akaa umbi atu ada? Yang sabanaanya sanang nganya. Yang partama, salalunya pangundi-pangundi malihat daie apa yang dibuat olih Y.B. atu di kawasannya. Amun ada dikit-dikit pambangunan yang dibawanya dalam timpoh ia jadi Y.B. maka pangundi pun sanang jua hati bisia. Tapi amun dikit pambangunan pun inda ada, bila diee anie baik tah baundoo uja dangan. Mangkali alah bila batanding lagi. Kan dibuntak akan caita sokongan pangundi-pangundi atu bagantung kapada “prestasi” Y.B. atu sandiee.

Sabagai kasimpulannya, bila kan jadi Y.B. anie sabaik-baiknya ampat parkara macam di atas atu dipanuhi tia dahulu. Yang sabanaanya banyak lagi yang damit-damit tapi inda tah diee taista.

Bila ada oang kita, oang Kadayan sama ada di Sabah atau di Saawak yang baangan-angan kan jadi Y.B. dan kana calon akan dalam pilihanraya lapan haiebulan tiga anie, anie nasihat diee sabagai oang tuha, “Amun kamu manang, bakaaja baik-baik, jangan rasuah, jangan nipu rakyat, jangan ambung, jangan tamaha. Pangkat Yang Barhormat atu sabanaanya kana pinjam akan nganya atu. Satiap yang kana pinjam akan, akan dimulih akan aah yang umpunya.”
SALAMAT MANGUNDI.